Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30
info@3dthinking.vn

Hệ thống 3D TrackScan

Hệ thống Quét 3D TrackScan-P42

Liên hệ

Hệ thống quét 3D TrackScan-P42 3D áp dụng công nghệ đo lường theo dõi quang