Quét 3d và thiết kế ngược sản phẩm nhựa

Sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường từ lâu, tuy nhiên thiết kế của nó chưa được tối ưu. Khách hàng tìm đến dịch vụ scan 3dthiết kế ngược  của chúng tôi để cải tiến sản phẩm. Sau 4 ngày làm việc chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Cải tiến sản phẩm, thiết kế hướng tới người dùng. Sản phẩm được hoàn thành với  chí phí thấp và độ chính xác cao. 

  • Sản phẩm được thiết kế trên design X
  • Đảm bảo chính xác so với mấu, thoát khuôn, phân khuôn