Quet 3d và Thiết kế ngược khuôn dập

Một dự án mà chúng tôi vẫn luôn tự hào về tiến độ thực hiện của nó. Khách hàng là một đối tác lớn ở  Nhật. Chúng tôi đã thực hiện thiết kế ngược khuôn dập cho 40 bộ khuôn các loại trong hai tuần.  Dữ liệu scan được khách hàng chuyển về. Chúng tôi thực hiện công việc còn lại là thiết kế ngược3d inspection cho sản phẩm. 

  • Sản phẩm đảm bảo độ chính xác
  • Thiết kế ngược trên Geomagic design x
  • Đảm bảo đúng vị trí lỗ