Một dự án mà chúng tôi vẫn luôn tự hào về tiến độ thực hiện của nó. Khách hàng là một đối tác lớn ở  Nhật. chúng tôi đã thực hiện thiết kế ngược khuôn dập. Dữ liệu scan được khách hàng chuyển về. Chúng tôi thực hiện công việc còn lại là thiết kế ngược và 3d inspection cho sản phẩm.