3D Scan & Thiết Kế Ngược Con Hạc

Đây là sản phẩm đặc trưng của những làng nghệ đúc đồng. Scan3D con hạc cho ra dữ liệu tốt. 3D Thinking đã làm việc 2 ngày cả quét 3d   thiết kế ngược . sản phẩm được phục vụ cho việc cắt mẫu xốp. Sản phẩm đạt yêu cầu về độ smooth của sản phẩm, sản phẩm là khối soldi kín, sản phẩm design ra phải có hồn. Do sản phẩm được làm thủ công, nên không có bản vẽ quét 3dthiết kế ngược là giải pháp tối ưu nhất cho những sản phẩm loại này

  • Scan3d con hạt đẹp mịn. Độ phân giải cao
  • Hóa răn sản phẩm
  • Smooth sản phẩm
  • Sản phẩm được design trên phần mêm Geomagic